Privacybeleid

Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Bryson Personal Training uw persoonlijke gegevens.

Om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens van de controller

De persoonlijke gegevens worden verwerkt door:

Bryson Persoonlijke training

Roy Bryson

Koninginneweg 1

1312 AW Almere

+31624897189

info@brysonpersonaltraining.com

https://brysonpersonaltraining.com

Persoonlijke gegevens verkrijgen

Als u onze services gebruikt, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens om u deze services te kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op een andere manier.

Persoonlijke gegevens

Bryson Personal Training verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Naam- en adresgegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en -plaats
Seks
Competenties en interessegebieden
Conversatierapporten
Inhoud van communicatie
Doeleinden

Bryson Personal Training verwerkt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

Contact onderhouden;
Persoonlijk advies aanbieden tijdens het begeleidingsproces;
Een goede en efficiënte service;
Beheer van het klantenbestand;
Het uitvoeren van administratieve procedures zoals planning;
Verbetering van diensten;
Rapportage en analyse van verantwoording aan klanten en verbetering van diensten;
Facturering;
Geld inzamelen en incassomaatregelen nemen;
Marketing;
Naleving van wettelijke verplichtingen;
Geschillen voeren;
Waar is de verwerking op gebaseerd?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om de overeenkomst met u betreffende het coachingproces uit te voeren. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van belastingwetgeving.

We verwerken ook persoonsgegevens voor de hieronder vermelde legitieme belangen:

De verbetering van zijn diensten;
De bescherming van zijn financiële belangen;
Beveiliging en beheer van haar systemen;

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, worden deze afzonderlijk gevraagd.

Distributie aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan derden in het kader van onze diensten. Voor de bovengenoemde doeleinden kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers. Deze derde partijen mogen uw persoonsgegevens ook alleen voor de bovengenoemde doeleinden verwerken. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om de relevante doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard, omdat we moeten voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Jouw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Als er onjuistheden zijn, kunt u vragen dat uw gegevens worden aangepast, aangevuld, verwijderd of beschermd.

U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens vanwege speciale persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan:

Bryson Persoonlijke training

Koninginneweg 1

1312 AW Almere

+31624897189

info@brysonpersonaltraining.com

Laat het ons weten als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u met ons geen oplossing kunt vinden, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de privacyregelgever, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link:

https://autoriteitonergegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persongegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

https://autoriteitonergegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persongegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2020.